Home arrow Afdelingen arrow Forensisch Psychiatrische Afdeling

Forensisch Psychiatrische Afdeling

De Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) biedt plaats aan 23 patiënten. Er wordt hulp geboden aan mannen en vrouwen vanaf 18 jaar met psychiatrische problemen die delicten hebben gepleegd of bij wie het gevaar dreigt dat ze dit te gaan doen. Het opbouwen van een bestaan in de maatschappij staat centraal. De vier pijlers hiervoor zijn wonen, werken, sociale contacten en vrijetijdsbesteding.


Zorgprogramma resocialisatie en rehabilitatie
Op de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) worden patiënten behandeld die toe zijn aan resocialisatie en waarbij het delict risico zodanig laag is dat ze verantwoord gebruik kunnen maken van vrijheden buiten de kliniek. Veelal hebben ze een intensieve behandeling op één van de afdelingen van de FPK succesvol doorlopen. Ook kan intensieve klinische behandeling gecontra-indiceerd zijn vanwege de aard van hun problematiek. De FPA heeft twee behandelmilieus, Diep 1 en Diep 2, die zich onderscheiden door de mate van zelfredzaamheid van de patiënten. Binnen Diep 1 verblijven tien patiënten met overwegend persoonlijkheidsproblematiek en zedenproblematiek met een relatief hoge mate van zelfredzaamheid. Op Diep 2 verblijven twaalf patiënten met veelal ontwikkelings- en persoonlijkheidsproblematiek en psychotische stoornissen en daarbij een lage mate van zelfredzaamheid. Patiënten die op het Diep 2 verblijven zijn afhankelijk van dagelijkse ondersteuning bij zelfredzaamheid, structuur en het vinden van zinvolle dag invulling. Binnen beide behandelmilieu’s wordt sociotherapeutisch gewerkt met de Individuele Rehabilitatiebenadering en wordt derhalve gestreefd naar (hernieuwde) maatschappelijke inbedding. De gemiddelde behandelduur varieert tussen de drie en twaalf maanden. Behandeling van de nog aanwezige psychiatrische stoornissen vindt deels plaats binnen de eigen afdeling en deels op andere afdelingen van de FPK. Sommige patiënten starten met ambulante vervolgbehandeling bij de polikliniek. Farmacotherapeutische behandeling vormt een belangrijk onderdeel van behandeling bij een deel van de patiënten.