Home arrow Patiënten en naastbetrokkenen arrow Na de verwijzing arrow Aangemeld voor ambulante behandeling

Aangemeld voor ambulante behandeling

De Ambulante Forensische Psychiatrie Noord (AFPN) biedt psychische hulp als er naast psychiatrische of psychische problemen ook delicten zijn gepleegd of dreigen te worden gepleegd. Daarnaast kan er ook sprake zijn van andere problemen, zoals: verslaving, relatie-/gezinsproblemen, moeilijkheden met geld en arbeidsconflicten. De delicten kunnen variëren in zwaarte. Het kan gaan om geweldsdelicten, strafbare seksuele gedragingen, herhaaldelijke diefstallen of vernielingen.

Intakeprocedure

Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt een samenwerkingsovereenkomst besproken en getekend. Uw problemen worden in kaart gebracht door het afnemen van interviews en met vragenlijsten. Het kan gewenst zijn om (met uw instemming) elders informatie op te vragen en overleg te voeren met de verwijzer, uw partner en/of gezinsleden.

U kunt behandeld worden voor:

  • psychosen, verwardheid
  • depressie, angststoornissen, dwangmatigheid
  • persoonlijkheidsstoornissen en aan autisme verwante stoornissen
  • impulsief gedrag, agressieproblemen
  • seksuele controlestoornissen

Wanneer we het samen eens zijn over de behandeling wordt dit in een behandelplan vastgelegd. Na ondertekening wordt met uw instemming de verwijzer geïnformeerd en start de behandeling. Het kan voorkomen dat uw problemen zo ernstig worden ingeschat dat eerst een behandeling in de kliniek moet plaatsvinden. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van ernstig recidivegevaar (kans op herhaling).

Behandeling

De ambulante behandeling kan zowel poliklinisch, in deeltijd of via zorg aan huis (Forensisch ACT-team) plaatsvinden.  

Poliklinische behandeling
U komt af en toe (b.v. één keer per week) voor een gesprek of therapie naar de AFPN. Psychotherapie, ondersteunende contacten, medicatiebegeleiding, non-verbale therapieën, gezinsbehandeling en echtpaartherapie zijn de meest voorkomende voorbeelden. Naast de individuele behandeling zijn er diverse groepsbehandelingen mogelijk, zoals delictsecnariogroepen, nazorggroepen en sociale vaardigheidstrainingen.

Deeltijdbehandeling
Bij deeltijdbehandeling vindt de therapie in groepsverband plaats, variërend van één tot meerdere dagen per week. De deeltijdbehandeling kan tot een jaar duren. De behandelgroepen werken met een vastgesteld behandelprogramma, dat structuur en houvast biedt. Deeltijdbehandeling wordt meestal voorafgegaan door een individueel voorbereidend traject.

Forensisch ACT-team
Dit team begeleidt patiënten ook thuis. Naast hulp bij praktische zaken zoals huishouden, wonen, werk en financiën wordt er behandeling geboden. Waar mogelijk worden familie of vrienden betrokken bij de hulp. Het Forensisch ACT-team blijft bij de behandeling betrokken, ook als er sprake is van een opname of detentie.