Home arrow Patiënten en naastbetrokkenen arrow Scholing, werk, sport en dagbesteding

Scholing, werk, sport en dagbesteding


Onderwijs en Traject Begeleiding (OTB)

Binnen de observatieperiode van de patiënt wordt een start gemaakt met Onderwijs en Trajectbegeleiding (OTB). Dit houdt in dat er een inventarisatie gemaakt wordt van het onderwijs- en arbeidsverleden. Door middel van gesprekken wordt gekeken naar toekomstperspectieven van de patiënt (rehabilitatieprincipe). Patiënten waarbij sprake is van lacunes in het onderwijsverleden en de aanwezigheid van leerdeficiënties worden doorverwezen naar de orthopedagoog. Aan het einde van de observatieperiode wordt samen met de patiënt een trajectplan voor de duur van de behandeling opgesteld. Het trajectplan is dynamisch; het kan in samenspraak met de patiënt bijgesteld worden.
Het trajectplan heeft als doel gefaseerd toe te werken naar een verantwoorde dagbesteding in geval van werk en opleiding. Is de patiënt in traject dan zijn er wekelijks onderhoudscontacten. Zowel met de patiënt als met het leer- en werkbedrijf. Daarnaast pleegt OTB ook acquisitie om goede en verantwoorde leer- en werkplekken voor de Forensische Psychiatrie binnen te halen.

Sport

Om gezond te blijven en zich te ontwikkelen heeft een mens beweging nodig. Binnen de FPK is het mogelijk om te sporten. Er is een fitnessruimte, sportzaal, zwembad en buiten een kunstgrasveld. Sport kan in overleg met de sportleiders worden ingevuld op groeps- en individueel niveau. Vanuit een kennismakingsgesprek wordt gekeken waar de interesses en mogelijkheden liggen. Zo kan er aandacht zijn voor sport als ontspanning, gezondheid en vitaliteit of als leerplek van motorische, cognitieve en sociaal emotionele vaardigheden.
Sporten en bewegen is op veel vlakken effectief. Het zorgt, behalve voor een betere gezondheid, veelal ook voor meer zelfvertrouwen. En het is bewezen dat lichaamsbeweging positieve invloed heeft op emotie en stemming. Sport en bewegen biedt daarnaast een positief sociaal klimaat dat het mogelijk maakt sociale vaardigheden te ontwikkelen en gemeenschapszin waarin men met verschillende (sociale) achtergronden elkaar in een gedeelde passie kan ontmoeten.


Dagbesteding

De arbeidstherapie biedt werk en de gelegenheid tot het opdoen van praktische vaardigheden en werkervaring. Hiermee wordt tijdens de behandeling bijgedragen aan de dagstructuur en de zelfwaardering van patiënten. Daarnaast proberen we de kans te vergroten dat patiënten ná het verblijf binnen de FPK een plek kunnen verwerven op de arbeidsmarkt, of wanneer dit niet haalbaar is, zich kunnen handhaven op een beschutte werkplek, binnen vrijwilligerswerk of dagbesteding. Uit onderzoek is gebleken dat het hebben van werk of dagbesteding de kans op recidive sterk verminderd.  
Om dit te bereiken bieden we werk(plekken) aan die zo veel mogelijk aansluiten bij een echte werksituatie. Dit draagt bij aan het gevoel iets nuttigs te doen, maar biedt bovendien kansen vaardigheden onder de knie te krijgen die nodig zijn op de echte werkvloer. Dit betekent in de praktijk dat er gewerkt wordt aan producten die door klanten besteld zijn, of die aan klanten verkocht worden. Daarnaast worden er vakinhoudelijke cursussen aangeboden met dezelfde doelstelling: enerzijds is het voor veel patiënten een goede ervaring om een cursus met succes af te ronden en een diploma of certificaat te behalen. Anderzijds is het zo dat deze cursussen de kans op de arbeidsmarkt vergroten.
Voor patiënten voor wie het (nog) niet haalbaar is om deel te nemen aan de werkgerelateerde onderdelen biedt de arbeidstherapie een laagdrempelige mogelijkheid om plezierig bezig te zijn en tegelijkertijd een opbouw te maken in vaardigheden. Dit vindt plaats in het Dag Activiteiten Centrum (DAC).